Associate Dean

ZHOU, Sanduo  

May 1988-May 1989

Dean

ZHOU, Sanduo  

May 1989-Aug. 1995

Dean

HONG, Yinxing

Aug. 1995-Nov. 1997

Dean

ZHAO, Shuming

Nov. 1997-Jan. 2002

Dean

ZHAO, Shuming

Nov. 2002-Oct. 2006

Dean

ZHAO, Shuming

Oct. 2006-Jul. 2011

Executive Associate Dean

FAN, Conglai

Jul. 2011-Dec. 2014

DeanInternational

CHEN, Zhaoquan

Sep. 2012-Nov. 2015

Executive Dean

SHEN, Kunrong

Dec. 2014-Nov. 2015Party Secretary

REN, Guangzhu

May 1988-Apr. 1991

Party Secretary

REN, Guangzhu

Apr. 1991-Mar. 1994

Party Secretary

REN, Guangzhu

Mar. 1994-Jun. 1994

Party Secretary

REN, Guangzhu

Jun. 1994-Jan. 1998

Party Secretary

REN, Guangzhu

Jan. 1998-Jul. 1998

Party Secretary

LIU, Houjun

Jul. 1998-Apr. 2000

Party Secretary

LIU, Houjun

Apr. 2000-Jan. 2002

Party Secretary

YANG, Zhong

Jan. 2002-Dec. 2004

Party Secretary

FAN, Conglai

Dec. 2004-Jan. 2007

Party Secretary

FAN, Conglai

Jan. 2007-Sep. 2007

Party Secretary

ZHANG, Erzhen

Sep. 2007-Dec. 2011

Party Secretary

CHEN, Chuanming

Dec. 2011-Mar. 2016