Academic Committee

Director

ZHAO, Shuming and LIU, Zhibiao

Vice Director

AN,Tongliang and WANG, Yuetang

Member

YU, Jinping, 

MA, Dongqing, 

WANG, Quansheng, 

LIU,Chunlin, 

LIU,Hong, 

YANG,Decai, 

WU,Fuxiang, 

SHEN,Kunrong, 

ZHANG,Zhengtang, 

CHEN,Donghua, 

CHEN,Xi, 

LIN,Hui, 

ZHEN,Jianghuai, 

GENG,Qiang, 

JIA,Liangding, 

GE,Yang, 

HAN,Shunping

Teaching Committee

Director

WANG, Yuetang

Vice Director

HAN, Shunping, 

ZHEN, Jianghuai, 

WANG, Quansheng

Member

WANG,Guocai, 

SUN,Ninghua, 

WU,Qiang, 

ZHANG,Xiao, 

ZHANG,Yihao, 

LIN,Shu, 

JIANG,Chunyan, 

XIE,Jianguo

Degree Committee

Director

SHEN, Kunrong

Vice Director

LIU, Hong

Member

YU,Jinping, 

WANG,Quansheng, 

WANG,Yuetang, 

LIU,Chunlin, 

AN,Tongliang, 

ZHEN,Jianghuai, 

GE,Yang, 

HAN,Shunping