Alumni Association

当前位置:homepage  Alumni  Alumni Association

Nanjing University Suzhou Alumni Association

Business School Alumni Association


Position

Name

Education Background

President

GONG Changyi

EMBA, class of 2005

Vice President

ZHANG, Cheng

YAO, Jieyuan

NIU, Daren

Bachelor's degree in Economics, class of 1998

Master's degree in Economics, class of 2002

Bachelor's degree in Economics, class of 1979

EMBA, class of 2012

Secretary general

LI, Jifang

EMBA, class of 2012

Vice Secretary general

HOU, Jun

YANG, Jing

ZHU, Liang

EMBA, class of 2010

Bachelor's degree in Economics, class of 2003

Master's degree in Economics, class of 2007

Bachelor's degree in Finance, class of 1997

Working group member

XU, Ying  ZHANG, Jiazhen  WU,Fan  ZHANG, Xiaowei 

ZHU, Mengjie  XU,Chi  SUN, Bin LI, Ting  CHENG, Lingling